ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរសន្លឹកនិងបំពង់

 • Sheet And Tube Laser Cutting Machine

  ម៉ាស៊ីនកាត់សន្លឹកនិងបំពង់ឡាស៊ែរ

  ថាមពល 1000W ~ 3000W
  ផ្ទៃកាត់សន្លឹក ១៥០០ * ៣០០០ មម, ១៥០០ * ៤០០០ មម, ១៥០០ * ៦០០០ មម, ២០០០ * ៤០០០ មម, ២០០០ * ៦០០០ ម
  ២០០០x៦០០០ មម + ៦ ម
  ការកាត់បំពង់តាមជម្រើស  3 ជួរនិង 6 ជួរស្រេចចិត្ត 
  កាត់ក្បាល រ៉េតធីល
  ប្រភពឡាស៊ែរ អាយភីជីជី (ម៉ាកអាឡឺម៉ង់) / រ៉ាក់ស៊ីស (ម៉ាកចិន)