ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរបំពង់ជាមួយនឹងការផ្ទុកនិងផ្ទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ