ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរដែលមានប្រព័ន្ធផ្ទុកសន្លឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិ