ឧបករណ៍កាត់ឡាស៊ែរឧស្សាហកម្ម 2500 × 12000 តារាងតែមួយ