ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរ

  • Coil material Laser Cutting Machine

    សម្ភារៈកាត់ឡាស៊ែរសម្ភារៈ

    ការដាក់ពាក្យសុំម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរប្រូខូល
    ជាពិសេសល្អសម្រាប់ការផលិតនៃការបំពេញគណៈរដ្ឋមន្រ្តី, ឃ្លាំងផ្ទះបាយ, ទូឧស្សាហកម្ម, គណៈរដ្ឋមន្រ្តីគ្រូបង្វឹក, ប្រព័ន្ធខ្យល់។ និងការកែច្នៃនិងកម្រាស់សន្លឹកសម្ភារៈតិចជាងដែកថែបកាបូន ២ មមដែកអ៊ីណុកដែកស៊ីលីកុននិងសម្ភារៈក្រឡុកដែកផ្សេងទៀត។