ម៉ាស៊ីនកាត់ដែកសន្លឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងការផ្ទុក